Od października 2011roku Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych "KRĄG" realizuje projekt konkursowy pt.„Powrót osób bezdomnych do społeczności- edycja 2011r.”, zlecony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach którego osoby bezdomne zostały objęte szerokim wsparciem. Projekt skierowany jest do 15 osób bezdomnych przebywających tymczasowo lub stale w Gorzowie Wlkp. i jest ukierunkowany na niesienie wsparcia i pomocy osobom bezdomnym w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz we wspomaganiu dążenia tych osób do usamodzielnienia się społeczno-ekonomicznego i ich pełnoprawnego funkcjonowania w życiu społecznym.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska bezdomności oraz dążenie do usamodzielnienia społeczno-ekonomicznego osób bezdomnych przez podjęcie profesjonalnych działań pomocowych, które będą polegały na:

 • Wspieraniu dążenia do samodzielności, czyli wykształcenie takich postaw i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie decyzji i działań umożliwiających rozwiązanie własnych problemów życiowych osobom bezdomnym, (poprzez działania specjalistów, którzy okażą wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych tych osób oraz zachęcą do zmiany życia).
 • Kształtowaniu nowych umiejętności zawodowych, umożliwiających pełny udział w życiu społecznym poprzez realizację cyklu edukacyjno-szkoleniowego z doradcą zawodowym.
 • Zapewnieniu pomocy specjalistów, w tym psychologów i terapeutów ds. uzależnień dla osób bezdomnych w miejscu ich pobytu w celu podjęcia leczenia odwykowego (z doświadczeń naszych wynika, ze większość tych osób to osoby uzależnione od alkoholu)- osoby te będą mogły skorzystać z punkcie konsultacyjnym z spotkań indywidualnych z specjalistami, którzy dzięki oddziaływaniom doradczym motywują osoby do zmiany sposobu życia, powrotu do rodzin oraz nawiązania ponownych stosunków rodzinnych.
 • Włączeniu uczestników projektu do życia społecznego -(zawarcie kontraktów socjalnych).
 • Podjęciu prac adaptacyjno - remontowych służących stworzeniu miejsca dla zaspokojenia elementarnych potrzeb bezdomnych związanych z higieną i zdrowiem (pralnia, łaźnia).
 • Mobilizacji uczestników projektu do dbania o higienę osobistą.
 • Dotarciu do ośrodków zapewniających pomoc osobom bezdomnym (realizowane głównie we współpracy i przy wsparciu pracownika socjalnego, który pomoże w załatwianiu spraw urzędowych oraz zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do podjęcia leczenia w odpowiednich placówkach, np. nabycie uprawnień rentowych, emerytalnych, skierowanie do szpitala, Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto osoby bezdomne objęte zostaną szerokim wsparciem psychologicznym, terapeutycznym (w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom), socjalnym oraz doradztwem zawodowym. Działania te będą realizowane we współpracy z pracownikami socjalnymi GCPRiPS (rekrutacja i podpisywanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności), co pozwoli na wspólne działanie na rzecz beneficjentów i na racjonalne rozdzielnie zadań zmierzających do aktywizacji i reintegracji społecznej osób bezdomnych, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

 

Pralnia

 • 1
 • 2
 • 3

Simple Image Gallery Extended

 

 

Remont Łaźni

 • 1
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended

 

Obiady i paczki świąteczne

 • 10
 • 11
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Simple Image Gallery Extended